'ദൈവം മനുഷ്യവംശത്തിന് ഒരു യുവതിയെയല്ല പിന്നെയോ ഒരു അമ്മയെയാണ് നല്കിയത്'

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അഡോള്‍ഫ് കോള്‍പിങ്(1813-1865) തൊഴിലാളികളുടെയും കൈത്തൊഴില്‍ക്കാരുടെയും അപ്പസ്‌തോലന്‍

'എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുവിന്‍.ഇട വിടാതെ പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിന്‍..' | (1 തെസ 5:16-18)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160759