അവിശ്വാസികളാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍

ബ്ലെയ്‌സ് പാസ്‌കല്‍ (1588-1651)

സര്‍വ്വോപരി, എല്ലാറ്റിനെയും കൂട്ടിയിണക്കി പരിപൂര്‍ണമായ ഐക്യത്തില്‍ ബന്ധിക്കുന്ന സ്‌നേഹം പരിശീലിക്കുവിന്‍. | (കൊളോ. 3:14)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849