'വിശുദ്ധിയെന്നത് കുറച്ചു വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമുള്ള സുഖഭോഗ വസ്തുവല്ല. പിന്നെയോ എനിക്കും നിങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ലളിതമായ ഒരു കടമയാണ്'.

കല്‍ക്കത്തയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ

ആരോഗ്യമുള്ളവര്‍ക്കല്ല, രോഗികള്‍ക്കാണ് വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യം. | (മത്തായി 9:12)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757