മറിയത്തെ ഭക്തിയോടെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളില്‍ അവള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. കാരണം, അവള്‍ കാരുണ്യപൂര്‍ണ്ണയാണ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കാരുണ്യത്തിന്റെ അമ്മയാണ്.

ക്ലയര്‍വോയിലെ വിശുദ്ധ ബര്‍ണാര്‍ഡ് (1090-1153)

കര്‍ത്താവിനു നന്ദി പറയുവിന്‍; അവിടുന്നു നല്ലവനാണ്; അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ്. | (സങ്കീ. 136:01)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849