മറിയത്തെ ഭക്തിയോടെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളില്‍ അവള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. കാരണം, അവള്‍ കാരുണ്യപൂര്‍ണ്ണയാണ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കാരുണ്യത്തിന്റെ അമ്മയാണ്.

ക്ലയര്‍വോയിലെ വിശുദ്ധ ബര്‍ണാര്‍ഡ് (1090-1153)

എന്നാല്‍, എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുകയും എന്റെ കല്‍പനകള്‍ പാലിക്കുകയുംചെയ്യുന്നവരോട് ആയിരം തലമുറവരെ ഞാന്‍ കാരുണ്യം കാണിക്കും | പുറപ്പാട്‌ 20:6
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160311