വളച്ച കാല്‍മുട്ടും നീട്ടിപ്പിടിച്ച ശൂന്യമായ കൈകളും സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യജീവിയുടെ ആദിമ ആംഗ്യങ്ങളാണ്.

ഫാ. ആല്‍ഫ്രെഡ് ഡെല്‍പ് എസ്.? ജെ.

നിങ്ങളില്‍ വലിയവനാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനും നിങ്ങളില്‍ ഒന്നാമനാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ നിങ്ങളുടെ ദാസനുമായിരിക്കണം. | മത്തായി 20:27
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756