ദൈവീകസര്‍വ്വശക്തിയുടെ പദ്ധതികള്‍ കീഴ്‌മേല്‍ മറിക്കാന്‍ മാനുഷിക ദൗര്‍ബല്യത്തിനു കഴിയുകയില്ല. വീണുപോകുന്ന കല്ലുകള്‍കൊണ്ടുപോലും പണിയാന്‍ വിദഗ്ധ ശില്പിക്കു സാധിക്കും.

മൈക്കിള്‍ കാര്‍ഡിനല്‍ ഫോണ്‍ ഫൗഹാബര്‍ മ്യൂണിച്ച് - ഫൈസിംഗ് ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് (1869-1952)

ഇതാ, ഞാന്‍ നിന്നോടു കൂടെയുണ്ട്. നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാന്‍ നിന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കും | (ഉല്‍പ. 28:15)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849