'ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തുടങ്ങുകയെന്നതാണ്'.

ആവിലയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ (1515-1582)

ഇതാ, ഞാന്‍ നിന്നോടു കൂടെയുണ്ട്. നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാന്‍ നിന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കും | (ഉല്‍പ. 28:15)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757