പ്രാര്‍ത്ഥനയിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങള്‍ക്കും ഒരു കാരണമേ ഉള്ളു. ദൈവം സന്നിഹിതനല്ലാതിരുന്നാലെന്ന പോലെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു

ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ (1515-1582)

'ഞാന്‍ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെയായിരിക്കാന്‍ മറ്റൊരുസഹായകനെ അവിടുന്നു നിങ്ങള്‍ക്കു തരുകയും ചെയ്യും' | (യോഹ 14:16)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160292