ബെത്‌ലഹെമിലെ ചെറിയ പുല്‍ക്കൂട്ടില്‍ നടന്നതുപോലുള്ള അത്ര വലിയ ഒരത്ഭുതം ലോകത്തില്‍ മറ്റൊരിടത്തും നടന്നിട്ടില്ല: ഇവിടെ ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒന്നായിത്തീരുന്നു.

തോമസ് അ കെംപിസ് (1379/1380-1471), ജര്‍മ്മന്‍ മിസ്റ്റിക്, ക്രിസ്ത്വനുകരണമെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്

ഞങ്ങള്‍ പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടെഅങ്ങയെ അനുഗമിക്കും; എന്തെന്നാല്‍, അങ്ങയില്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരുകയില്ല. | ദാനിയേല്‍ 03:23(17)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849