അദ്ഭുതം പ്രകൃതിക്ക് എതിരായി സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിന് എതിരായി സംഭവിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ്

നമ്മുടെ ബലഹീനതയില്‍ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വേണ്ടവിധം പ്രാര്‍ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാല്‍, അവാച്യമായ നെടുവീര്‍പ്പുകളാല്‍ ആത്മാവുതന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നു.. | (റോമ 08:26)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849