സഭ ചുളിവുകളും ചാലുകളുമുള്ള ഒരു വൃദ്ധയാണ്. എന്നാലും അവള്‍ എന്റെ അമ്മയാണ്. എന്റെ അമ്മയെ ഒരുത്തനും തല്ലുകയില്ല.

ദൈവ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫാ.കാള്‍ റാനര്‍ എസ്.ജെ. (1904-1984)

വിലപിക്കുന്നവര്‍ ഭാഗ്യവാന്‍മാര്‍; അവര്‍ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും. | മത്തായി 5:4
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160304