യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍, മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച വചനത്തിന്റെ രഹസ്യത്തില്‍ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെന്ന രഹസ്യം യഥോചിതം വ്യക്തമാകുന്നത്.

രണ്ടാം വത്തിക്കാന്‍ കൗണ്‍സില്‍, ഗാവുദിയും ഏത്ത് സ്‌പെസ്

കര്‍ത്താവിനു നന്ദി പറയുവിന്‍; അവിടുന്നു നല്ലവനാണ്; അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കുന്നു. | (സങ്കീ.: 107:1)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756