നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ കുരിശ് സന്തോഷപൂര്‍വം വഹിച്ചാല്‍ അതു നിങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊള്ളും.

തോമസ് അകെംപിസ്(1379/1380-1471)

കര്‍ത്താവിനു നന്ദി പറയുവിന്‍; അവിടുന്നു നല്ലവനാണ്; അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കുന്നു. | സങ്കീ.: 107:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849