മറ്റുള്ളവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ രോഗിയായ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. റൈനോള്‍ഡ് ഷ്‌നൈയ്ഡര്‍

(1903-1958), ജര്‍മ്മന്‍ ഗ്രന്ഥകാരന്‍.

എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും. | (മത്തായി. 24:14)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160292