പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥന ആയിക്കഴിഞ്ഞു

ജോര്‍ജ്‌സ് ബര്‍ണാനോസ് (1888 - 1948) ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരന്‍

എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും. | മത്തായി. 24:14
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849