നീ ദൈവത്തോട് എത്ര കൂടുതല്‍ ഉദാരത കാണിക്കുന്നുവോ അത്രകൂടുതല്‍ ഉദാരത നിന്നോടു ദൈവം കാണിക്കുന്നെന്നു മനസ്സിലാക്കും.'

വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള (14911556)

എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിലാര്‍ക്കും ചെറുത്തു നില്‍ക്കാനോ എതിര്‍ക്കാനോ കഴിയാത്ത വാക്ചാതുരിയും ജ്ഞാനവും നിങ്ങള്‍ക്കു ഞാന്‍ നല്‍കും. | (ലൂക്ക. 21:15)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757