ഇന്നത്തെ നീതി ഇന്നലത്തെ പരസ്‌നേഹമാണ്; ഇന്നത്തെ പരസ്‌നേഹം നാളത്തെ നീതിയാണ്

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എറ്റിനേ മൈക്കിള്‍ ഗില്ലെറ്റ(1758 1792) വൈദീകന്‍,രക്തസാക്ഷി.

എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിലാര്‍ക്കും ചെറുത്തു നില്‍ക്കാനോ എതിര്‍ക്കാനോ കഴിയാത്ത വാക്ചാതുരിയും ജ്ഞാനവും നിങ്ങള്‍ക്കു ഞാന്‍ നല്‍കും | (ലൂക്ക. 21:15)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849