പ്രാര്‍ത്ഥനയിലുളള എല്ലാ പ്രയാസ ങ്ങള്‍ക്കും ഒരു കാരണമേ ഉളളൂ. ദൈവം സന്നിഹിതനല്ലാതിരുന്ന പോലെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു

ആവിലായിലെ വിശദ്ധ തെരേസ (1515-1582

സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ പാദങ്ങള്‍ എത്ര സുന്ദരം! | (റോമാ 10:15)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160759