ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും നാം മുട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാതില്‍ അവസാനം തുറന്നുതന്നു എന്നാണ് നിത്യമഹത്വത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം.

സി.എസ്.ലേവീസ് (1898 1963)

ഭൂമിയുടെ അതിര്‍ത്തികള്‍വരെ രക്ഷ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വിജാതീയര്‍ക്ക് ഒരു ദീപമായി നിന്നെ ഞാന്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. | (അപ്പ. 13:47)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849