104. യേശു യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മരിച്ചോ? അവിടന്ന് മരണം അനുഭവിച്ചെന്നു തോന്നിച്ചതേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ; അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ, ഉത്ഥാനം ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞത്?

യേശു യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മരിച്ചോ? അവിടന്ന് മരണം അനുഭവിച്ചെന്നു തോന്നിച്ചതേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ; അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ, ഉത്ഥാനം ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞത്?

യേശു യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കുരിശില്‍ മരിച്ചു. അവിടത്തെ ശരീരം സംസ്‌കരിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളും ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു(627 യേശു മരിച്ചെന്നു പട്ടാളക്കാര്‍ പരസ്യമായി തീര്‍ച്ചവരുത്തുക  കൂടി ചെയ്‌തെന്ന് യോഹ 19/33 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അവര്‍ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൃതദേഹം ഒരു കുന്തം കൊണ്ടു കുത്തി രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടതുകണ്ടു. കൂടാതെ, അവിടത്തോടു കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കാലുകള്‍ തകര്‍ത്തുവെന്നും പറയുന്നു. മരണം പെട്ടെന്നു സംഭവിക്കാനുള്ള  ഒരു നടപടിയാണത്. യേശുവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അത് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം, അവിടത്തെ മരണം പണ്ടേ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

Leave a comment


Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 161713